Mindless Self Indulgence - LyricsPlanet.com

F - LyricsPlanet.com

who you calling a faggot?
yo yo - yo yo - when you out gay-bashing
i'm gonna be at your house fucking your girlfriend
in the ass