Marijonas Mikutavicius Lyrics

Velnias, man patinka Kaledos Lyrics

Dar savaitë iki Naujø,
Tiek daug reikalø per Kalëdas.
Daug gerø valandø,
Rogëmis ledu atveð Kalëdos.
Nuo sunkiø neðuliø moterys pavargo,
Paðtininkai niurzgija vël apsikrovæ darbu:
“Sveikatos ir laimës, pinigø ir meilës”
Laiðkas vis eina per miestus ir kaimus.

Kelià á namus, kelià á namus
Per sniega iðmyniau (aha)
Ant gerumo pramuð, ant gerumo pramuð
Mûsø bendradarbiai, giminës ir kaimynai.
Jei namiðkiai su mûs dovanom pakeliui nepaklydo,
Jeigu draugo þodþiai geri pro ausis nepraslydo,
Jei laiko parëjai pasitinka namai
Ir ateina kaimynas su dideliu buteliu vyno,
Tai þinai, mes Kalëdas sutikom gerai.

Atostogø metas,
Savo darbus pametæ,
Nors viena kart drauge prie stalø.
Televizoriai ðventieji miega
Moterys is kambario
Iðbëga pasiimt dovanø.
Á kità gatvæ ar á kità rajonà
Kam nors bûtinai paskambins telefonas:
“Sveikatos ir laimes, pinigø ir meilës”,
Laiðkas vis eina per miestus ir kaimus.

Kelià á namus, kelià á namus,
Per sniegà iðmyniau.
Ant gerumo pramuð,
Susirgs gerumu
Mûsø bendradarbiai, giminës ir kaimynai.
Jei namiðkiai su mûs dovanom pakeliui nepaklydo,
Jeigu draugo þodþiai geri pro ausis nepraslydo,
Jei laiku parëjai pasitinka namai,
Ir ateina kaimynas su buteliu vyno,
Tai þinai, mes Kalëdas sutikom gerai.