Fatboy Slim Lyrics

You're Not From Brighton Lyrics

Funk, busy, ???
Said, check baby, check baby, check baby, Jack said,
check baby, check baby, check 1-2
You're not from Brighton
Here we go, here we go