Seal Lyrics

Bring It On (Reprise) Lyrics

Ba da, ba ya, ba, ba da da

Ba ba da ba dum ba ba....

Ba da, ba ya, ba, ba da da
Ba ba da ba dum ba ba....

Ooh, can't you see it's only life.

Ba-va da, ba-va da...
Ba va da-ba-va-da-da, ah...
Aah.. da.. da dee aah... (Wendy&Lisa)


So bring it on.

Aah.. da.. da dee aah... (Wendy&Lisa)